HOTEL   TATRA
REGULAMIN KORZYSTANIA Z VOUCHERÓWRegulamin


I. WARUNKI OGÓLNE 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży oraz realizacji karty podarunkowej zwanej  „Voucherem”. 
 2. Wystawcą Vouchera jest Hotel Tatra H-R WNUK, ul. Bogumińska 46, 44-300 Wodzisław Śląski NIP:6471048096, REGON:524765122
 3. Nabywcą Vouchera jest osoba fizyczna i prawna nabywająca Voucher. 
 4. Wystawca oferuje Vouchery pobytowe oraz kwotowe.
 5. Vouchery realizowane są w HOTELU TATRA Cyrhla 34, 34-500 Zakopane
 6. Każdy z wydanych Voucherów posiada swój indywidualny numer. 
 7. Wystawca prowadzi ewidencję Voucherów. 
 8. Voucher jest ważny przez 6 miesięcy od daty zakupu z wyłączeniem okresu świąteczno-noworocznego, innych świąt oraz długich weekendów. Po upływie daty ważności Voucher nie podlega zwrotowi w postaci gotówki ani wymianie na inne świadczenia.
 9. Voucher należy okazać pracownikowi recepcji w chwili zameldowania.
 10. Voucher można zrealizować wyłącznie jednorazowo. Jeśli obdarowana osoba nie wykorzysta całej wartości Vouchera, pozostała kwota lub dni pobytu nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.

II. ZASADY KORZYSTANIA 

 1. Nabywca Vouchera jest zobowiązany do rezerwacji terminu z co najmniej 7 dniowym  wyprzedzeniem w recepcji HOTELU TATRA telefonicznie (+48 182001717, +48 182001714) lub drogą mailową recepcja@hoteltatra.pl
 2. Podczas dokonywania rezerwacji należy podać numer widniejący na Voucherze.
 3. W przypadku braku anulacji rezerwacji związanej z Voucherem na 24h przed terminem realizacji  Voucher uznaje się jako wykorzystany. 
 4. Voucher nie łączy się z innymi rabatami i promocjami. 
 5. Nabywcy nie przysługuje zwrot reszty jeśli Voucher nie został wykorzystany w całości.
 6. Gdy cena za usługę przewyższa wartość Vouchera posiadacz lub Nabywca jest zobowiązany uiścić brakującą kwotę. 
 7. Hotel ma prawo odmówić realizacji Vouchera kiedy upłynął termin ważności, uszkodzenia  uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze lub nie dokonano uprzednio rezerwacji  zgodnie z punktem 1). 

III. ROZLICZENIA, ZWROTY I REKLAMACJE 

 1. Płatności za zakupiony Voucher można dokonać na wskazany przez Wystawcę rachunek bankowy lub online na stronie internetowej www.hoteltatra.pl 
 2. Nabywca w chwili zaksięgowania płatności za Voucher otrzymuje fakturę VAT
 3. Nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w terminie 14 dni bez podawania przyczyny lub ponoszenia kosztów. Zwrot płatności nastąpi nie później niż w terminie 14 dni, od daty otrzymania przez Wystawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wystawca dokonuje zwrotu płatności, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, chyba że Nabywca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 4. W terminie 14 dni od daty otrzymania Vouchera każdemu Nabywcy przysługuje prawo do złożenia  pisemnej reklamacji, którą HOTEL TATRA rozpatrzy w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz  przekaże informację o rozpatrzeniu. 
 5. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, adres mail,  czytelny podpis Nabywcy, dokładny opis oraz powód reklamacji. 
 6. Podstawą reklamacji jest dowód zakupu w postaci wystawionej faktury VAT lub paragonu.

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Administratorem danych osobowych jest Hotel Tatra H-R WNUK, ul. Bogumińska 46, 44-300 Wodzisław Śląski.
 2. Administrator danych informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych), nazywanych w skrócie RODO. 
 3. Osoby wymienione w punkcie 1 posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Nabywca wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się w treścią Regulaminu,  akceptuje jego warunki i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisy. 
 2. Wystawca Vouchera zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to  praw Nabywców. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa  powszechnie obowiązującego.